Завантаження

  UA

  Новини ПрАТ
  Новини ПрАТ

  Повідомлення про скликання загальних зборів

  23.03.2017

  «До уваги акціонерів

  Публічного акціонерного товариства «Карлівський машинобудівний завод»

  (далі – «Товариство»), Код 14311169,

  місцезнаходження Товариства: 39500, Україна, Полтавська область, м. Карлівка, вул.. Сергія Нігояна, 2

  Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів ПАТ «Карлівський машинобудівний завод».

                  Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: Україна, Полтавська область, м. Карлівка, вул.. Сергія Нігояна, 2, Актовий зал Публічного акціонерного товариства «Карлівський машинобудівний завод».

                  Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 26 квітня 2017 року, з 11 години до 11години 55 хвилин.

                  Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 26 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин.

                  Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних Загальних зборах встановлена 20 квітня 2017 року ( станом на 24 годину).

                  Проект порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії;

  2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

  3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

  4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

  5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік;

  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік

  7. Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2016 рік;

  8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2017 року по 26.04.2018 року включно, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

  9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом періоду з 28 квітня 2016 року по 26 квітня 2017 року;

  10. Про внесення змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції;

  11. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту;

  12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства;

  13. Обрання членів наглядової ради товариства;

  14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

  Даний проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства вважати порядком денним

  річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

                  Проекти рішень з питань порядку денного:

  1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

  1.1 Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в наступному персональному складі:

  1) Табатчікова Наталія Володимирівна – Голова комісії;

  2) Стрілко Ліна Іванівна – член комісії;

  3) Федорцова Олена Михайлівна – член комісії

  1.2 Припинити повноваження членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після  виконання покладених на них обов’язків в повному складі.

  2. Затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів Товариства.

                  Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства (далі – збори):

                  Звіт Генерального директора – до 15 хв.

                  Звіт Наглядової Ради, звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

                  Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

                  Повторні виступи – до 2 хв.

                  Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

                  Голова зборів ставить питання на голосування.

                  Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

                  Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», 2утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

                  Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

                  Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

                  Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

  він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

  на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

  він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

  акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

  Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

                  Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час

  його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

  3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

                  Затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

  4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

                  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

  5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

                  Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.

  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

  Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

  7. Затвердження порядку розподілу прибутку, порядку покриття збитків, прийняття рішення щодо дивідендів за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.

                  Не нараховувати та не виплачувати дивіденди акціонерам за підсумками діяльності Товариства в 2016 році. Прибуток, отриманий в результаті діяльності Товариства у 2016 році спрямувати на розвиток виробництва товариства.

  8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2017 року по 26.04.2018 року включно, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

                  Дозволити ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» вчиняти значні правочини, а саме: одержувати кредити та позики (фінансові допомоги), а також надавати безпроцентні поворотні позики (поворотні фінансові допомоги); купувати, брати у заставу/іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або одержувати іншим, відповідно до законодавства України, способом у володіння майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, укладати договори (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, поставки, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики та інші згідно з чинним законодавством України, граничною вартістю 100 000 000, 00 грн. (Сто мільйонів гривень), окремо по кожному договору (контракту), в період з 26.04.2017р по 26.04.2018р. (включно), в порядку, передбаченому Статутом товариства, з обов’язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

  9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом періоду з 28 квітня 2016 року по 26 квітня 2017 року.

                  Затвердити всі значні правочини, вчинені Товариством протягом періоду з 27 квітня 2016 року по 26 квітня 2017 року.

  10. Про внесення змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції.

                  Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства «Карлівський машинобудівний завод» та затвердити Статут в новій редакції.

  11. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту від імені Товариства та здійснення необхідних дій для проведення державної реєстрації Статуту.

                  Доручити Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні підписати Статут в новій редакції та здійснити усі дії, пов’язані з реєстрацією нової редакції Статуту з правом передоручення ним цих повноважень іншим особам.

  12. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

  Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.

  13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

  14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

  14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

  14.2. Надати Генеральному директору Товариства Калашник Валерії Михайлівні

  повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

                  Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.test.kmzindustries.ua.

                  Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

                  З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 09 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин за адресою: 39500, Полтавська область, м. Карлівка, вул.. Сергія Нігояна, 2, юридичний відділ.

                  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Півненко Ірина Володимирівна. Телефон для довідок: (05346) 2-22-79.

                  Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Карлівський машинобудівний завод», тис. грн. 

  Найменування показника Період
  Попередній 2015 рік Звітний 2016 рік
  Усього активів 83 457 146 568
  Основні засоби 31 418 30 225
  Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
  Запаси 40 947 65 311
  Сумарна дебіторська заборгованість 7 226 31 097
  Грошові кошти та їх еквіваленти 1 492 8 207
  Нерозподілений прибуток 36 703 37 118
  Збиток 0 0
  Власний капітал 49 449 49 864
  Статутний капітал 1 760 1 760
  Довгострокові зобов’язання 404 12 214
  Поточні зобов’язання 33 604 84 490
  Чистий прибуток (збиток) 15 871 + 415
  Середньорічна кількість акцій 7 039 082 7 039 082
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 569 538

   

  Наглядова рада ПАТ «Карлівський машинобудівний завод»

  ПОПУЛЯРНЕ

  Повністю автоматизований відбір проб працює на двох елеваторах в Україні

  Система була розроблена і реалізована спеціалістами департаменту автоматизації KMZ Industries. Докладніше

  Елеватор під кулями: як швидко відновити пошкоджений силос і не витратити даремно гроші

  Випробування нової норії потужністю 175 т/год пройшли успішно

  Це вже друга норія, яка була розроблена спеціалістами технічного відділу нашого підприємства з початку повномасштабної війни, протестована та додана до нової продуктової лінійки транспортного обладнання, виготовлюваного KMZ Industries. Особливий акцент при розробці фахівці робили на ощадність в роботі із зерном. Докладніше

  Цього року певний обсяг кукурудзи не був своєчасно зібраний – і культура зимувала в полі. Чи є безпечним таке зерно? На що слід звернути увагу фермерам?

  Про досвід відновлення пошкоджених внаслідок війни елеваторів

  Спеціалісти, зокрема, радять власникам починати процес з ретельної фіксації збитків і наводять відповідні нормативні документи Докладніше

  ЕЛЕВАТОР НА ЛЬВІВЩИНІ

  У Львівській області розришено елеватор найбільшим силосом в лінійці Variant Agro Build. Докладніше

  Чернігівський елеватор з Донецьким корінням

  Елеваторний комплекс ТОВ «Ім. Шевченка», що у Чернігівській області укомплектовано елеваторним обладнанням лінійки Variant Agro Build.
  Про зведення 60 000 елеватора «з нуля», про будівництво біогазового заводу, про втрату потужностей на тимчасово окупованих територіях та релокацію до Чернігівщини розповідає власник елеватора Євгеній Іщенко-Гіллер. Докладніше

  USAID оголосила про нову програму: співфінансуватимуть проєкти з підтримки переробки зернових, олійних та бобових культур

  СВІТОВИЙ ВИРОБНИК

  ПОНАД 5000 ПРОЄКТІВ
  ВТІЛЕНО В СВІТІ

  Поділитися:
  Відправити посилання
  на цю сторінку: